Методологија за изработка на економска оценка за утврдување на оправданоста за експлотација на рудно наоѓалиште

  • Stojance Mijalkovski
  • Zoran Despodov
  • Dejan Mirakovski
  • Marija Hadzi Nikolova
  • Nikolinka Doneva

Abstract

Во овој труд ќе биде презентирана методологија за изработка наекономска оценка за утврдување на оправданоста за експлоатацијана одредена металична или неметалична минерална суровина односноотворање на нов рудник.

References

Десподов З.: Примена на методот за Нето-Сегашна Вредност (NPV) за оценување на исплатливоста на инвестициите во рударството, Македонско рударство и геологија, број 8, СРГИМ, Скопје, 2008

Јанковић С., Миловановић Д.: Економска геологија и основи економике минералних сировина, Рударско-геолошки факултет, Београд, 1985

Лазаров П.: Менаџмент во рударството, Рударско-геолошки факултет, Штип, 2002

Rajković Damir: Ekonomska ocjena projekata, Rudarsko-Geološko-Naftni Fakultet, Zagreb, 2011

Published
2014-12-31

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 > >>