Напоредно влијание на урас и KAN на основа NPK врз приносот и некои морфолошки својства кај пиперката

  • Vasil Kocevski
  • Dobrin Jakimov
  • Milan Jekik

Abstract

Урасот, ново N ѓубриво (27% N) на нашата фабрка во Т.Велес споредено со KAN (27% N) во двегодишното полсо испитување кај пиперката сорта „Куртова Капија“. Почвата е алкален алуминиум, малку сиромашна со хумус и средно обезбедена со фосфор и калиум.
Published
2013-04-22

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>