Предизвиците и дилемите со кои се соочуваат професорите по германски јазик во својата кариера

  • Biljana Ivanovska

Abstract

Денеска наставата по странски јазици се преобразуваво високо професионална дејност која се смета не само за професија,вокација, туку и за мисија чија цел е исполнување на мултикултурнитедимензии на општеството, бидејќи наставниците сè уште се водачи нацивилизацијата и ја претвораат оваа професија во важен елемент војавниот образовен систем. Овој труд ги обработува предизвиците идилемите со кои се соочуваат професорите по германски јазик во својатанаставна кариера и во приватниот живот. Од нив се очекува да бидат добринаставни работници, грижливи мајки и вредни сопруги. Колку се успешниво сето тоа?

References

Wang X. (2009): Dilemmas facing female English teachers on China. IATEFL Voices, issue 206:6.

Saida K. (2009): A noble profession IATEFL Voices, 2008, Issue 205:8.

Roxana P. (2009): Personalisation in teaching-from think big to think small. IATEFL Voices, Issue 206:7.

Narayanan R. (2009): The teacher affects every facet of classoroom life. IATEFL Voices, Issue 206:10.

Published
2015-06-29

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2