Процеси на читање

  • Nina Daskalovska
  • Biljana Ivanovska

Abstract

За да им се помогне на учениците да ја совладаат вештината на читањето, наставниците треба да знаат што е можно повеќе за процесите кои се вклучени во читањето и како да го применат тоа знаење во наставата. Како резултат на истражувањата во психологијата, социологијата, образованието и лингвистиката, денес имаме нови сознанија за менталните процеси кои се случуваат при читањето. Читањето се дефинира како психолингвистичка игра на погодување, како комуникација, како динамичен процес во кој читателот има активна улога во создавањето на значењето на текстот. Во овој труд се дискутира за процесите вклучени во читањето, како и моделите на читање со кои се прави обид да се објаснат тие процеси. Препораката за наставниците е дека за да им се помогне на учениците да ја развијат вештината на читање, покрај презентирање и вежбање на стратегии за читање, наставниците треба да ги поттикнуваат учениците да читаат колку што можат повеќе. За таа цел, неопходно е во програмите за читање да се вклучи и компонента за екстензивно читање.

References

Bamford, J. & Day, R. (1997) Extensive Reading: What is it? Why bother? The language Teacher Online 21 (5). Available at: http://langue.hyper.chubu.ac.jp/jalt/pub/tlt/97/may/extensive.html

Barnett, M. A. (1989). More than meets the eye. Foreign language reading: Theory and practice. (Language in Education series No. 73). Englewood

Cliffs, NJ: Prentice Hall Regents/Center for Applied Linguistics-ERIC Clearinghouse on Languages and Linguistics.

Carrell, P. L. (1998a). Can reading strategies be successfully taught? The Language Teacher, 22(3), 7-14

Carrell, P. L. & Eisterhold, J. C. (1988). Schema theory and ESL Reading Pedagogy. In Carrell, P. L., Devine, J., and Eskey, D. E. (Eds.) Interactive Approaches to Second Language Reading. Cambridge: Cambridge

University Press

Eskey, D. E. & Grabe, W. (1988). Interactive models for second language reading. In Carrell, P. L., Devine, J., and Eskey, D. E. (Eds.) Interactive Approaches to Second Language Reading. Cambridge: Cambridge

University Press

Grabe, W. (1988). Reassessing the term “interactive”. In Carell, P.L., Devine, J. and Eskey, D.E. (Eds), Interactive Approaches to second Language Reading. Cambridge: Cambridge University Press

Grabe, W. & Stoller, F. (2001). Teaching and researching reading. Harlow, Essex: Pearson ESL

Venezky, R. L. (2002). The History of Reading Research. In Pearson, D. P., Barr, R., Kamil, L. M., and Mosenthal, P. B. (Eds.) Handbook of Reading

Research, Volume 1. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Wallace, K. (1992). Reading. Oxford: Oxford University Press.

Published
2013-04-18

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>