Медицинска терминологија-Вовед, Основи и Општо за јазикот во медицината

  • Biljana Ivanovska
  • Valentina Ilieva

Abstract

Терминолошката лексика или т.н. термини служат за точно именување на поими, појави или предмети од науката, техниката и културата. Овој вид зборови јазикот најчесто ги презема како готови од друг јазик. Термините, за разлика од општо употребуваната лексика,се еднозначни. Брзиот научен и техничко- технолошки развиток на општеството носи со себе и нови термини кои, поради нивното постојано употребување, стануваат дел од општојазичната лексика. Така, зборовниот состав на македонскиот јазик се збогатува, пред сѐ, и на сметка на специјализираната терминологија во која преовладуваат странските зборови. Медицинската терминологија служи како јазик во струка за точна комуникација, пред сè, меѓу медицинскиот персонал.

References

Минова-Ѓуркова Л., Пандев Д., Бојковска С., Цветковски Ж.: Македонски јазик за средно образование. 4. Издание. Просветно дело, 2000, Скопје.

Ell Ch., May, A., Liebwin G., et. al: Kurative endoskopische Therapie früher Adenokarzinome der Speiseröhre: In: Dtsch Arztebl 2003; 100(21): A-1438 / B-1200 / C-1124. Web-link: http://www.aerzteblatt.de/v4/ archiv/artikel.asp?id=37061.

Györffy M.: Deutsch für Mediziner: Eine praktische Hilfe für Ärzte, Zahnärzte, Medizinstudenten und Krankenschwestern im Umgang mit deutschsprachigen Patienten., Betty Bagossy (Übersetzer), Renate Bagossy (Übersetzer). Schenk Verlag. 2010.

Published
2013-04-12

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>