Важноста на интеракцијата во наставата по странски јазици

  • Nina Daskalovska
  • Biljana Ivanovska

Abstract

Потрагата по најдобрите начини за учење на странскијазици резултира во многу теории, методи и приоди. Современите трендовиво наставата се фокусираат на комуникативните приоди чијашто цел еразвивање на комуникативната компетенција како главна цел на учењетона јазици. Многу лингвисти се согласуваат дека ако целта на програмитеза учење странски јазици е развивање на комуникативните вештини, тогаштаа цел треба да се постигне преку комуникација во училницата. Споредтоа, интеракцијата во училницата е основниот предуслов за развивањена јазичните знаења и способности на учениците. Во овој труд се давапреглед на истражувањата во оваа област и се дискутира за важностана интеракцијата во наставата, видовите на интеракција и начините наразвивање на интерактивните вештини.

References

Boxer, D. (2004). Studying Speaking to Inform Second Language Learning: A Conceptual Overview. In Boxer, D. & Cohen, A. D. (Eds.), Studying Speaking to Inform Second Language Learning. Clevedon, UK: Multilingual Matters.

Brown, H. D. (2000). Teaching by principles: An interactive approach to language pedagogy (2nd ed.). New Jersey: Prentice Hall Regents.

Bygate, M. (1987). Speaking. Oxford: Oxford University Press.

Hall, J. K. & Walsh, M. (2002). Teacher-student interaction and language learning. Annual Review of Applied Linguistics, 22, 186-203.

Harmer, J. (2001). The Practice of English Language Teaching. (3rd еd.) Longman: Pearson Education Limited.

Krashen, S. (1981). Second Language Acquisition and Second Language Learning. Oxford: Pergamon Press.

Krashen, S. (1982). Principles and Practice in Second Language Acquisition. Oxford: Pergamon Press.

Kumpulainen, K. & Wray, D. (2002). Classroom Interaction and Social Learning: From Theory to Practice. New York, NY: Routledge Falmer.

Littlewood, W. (1981). Communicative language teaching: An introduction. Cambridge: Cambridge University Press

Nunan, D. (1991). Language teaching methodology. Hemel Hempstead: Prentice Hall International.

Orsolini, M. & Pontecorvo, C. (1992). Children Talk in Classroom Discussions. Cognition and Instruction, 9 (2), 113-136

Richards, J. C., & Lockhart, C. (1996). Reflective teaching in second language classrooms. Cambridge: Cambridge University Press.

Rivers, W. M. (1987). Interaction as the key to teaching language for communication. In W. M. Rivers (Ed.), Interactive Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Robinson, H. A. (1994). The ethnography of empowerment: The transformative power of classroom interaction. Washington, DC: Falmer Press.

Swain, M. (1985). Communicative competence: Some roles for comprehensible input and comprehensible output in its development. In S. Gass and C. Madden (Eds.), Input in Second Language Acquisition. Rowley Mass.: Newbury House.

Swain, M. (1999). Integrating language and content teaching through collaborative tasks. In C.S. Ward & W.A. Renandya (Eds.), New insights for the language teacher (pp. 125-147). Singapore: SEAMEO Regional Language Centre.

Tarone, E. (1983). Some thoughts on the notion of “communication strategy.” In C. Faerch & G. Kasper (Eds.), Strategies in interlanguage communication (pp. 61-74). London: Longman.

Published
2015-07-01

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>