Видови на наставни програми по странски јазици

  • Nina Daskalovska
  • Biljana Ivanovska

Abstract

Наставниците по странски јазици отсекогаш барале ефективни начини за учење на јазикот. Како резултат на таа потрага по најдобрите и најефективните начини за учење на странските јазици се развиле голем број на различни приоди и методи. Овие приоди влијаеле на креирањето на наставните програми, што резултирало во развој на различни видови на наставни програми. Во овој труд се дискутира за различните видови на наставни програми и нивната поделба врз основа на начинот на кој ја дефинираат содржината и ги одредуваат селекцијата и организацијата на лингвистичките елементи и на задачите и активностите. Поаѓајќи од поделбата на наставните програми на тип А и тип Б, се анализира по еден пример од двата типа и се дискутира за нивните добри и лоши страни. Се нагласува потребата наставниците да ги познаваат различните видови на наставни програми за да бидат во состојба да прават правилен избор на начинот на кој предаваат и на методите кои ги користат.

References

Breen, M. (1987). Contemporary Paradigms in Syllabus Design. Language Teaching, 20, 2/3.

Graves, K. (1996). Teachers as Course Developers. Cambridge: Cambridge University Press.

Lightbown, P. M. & Spada, N. (1993). How Languages are Learned. Oxford: Oxford University Press.

Long, M. H. and Crookes, G. (1993). Units of analysis in syllabus design: the case for task. In Crookes, G. and Gass, S. M. (eds.) Tasks in a Pedagogical Context: Integrating Theory and Practice. Clevedon: Multilngual Matters.

Krаshen, S. D. (1987). Principles and Practice in Second Language Acquisition.

Hertfordshire: Prentice Hall International.

Nunan, D. (1988). Syllabus Design. Oxford: Oxford University Press.

Prabhu, N. S. (1987). Second Language Pedagogy. Oxford: Oxford University Press.

White, R.V. (1988). The ELT Curriculum: Design, Innovation and Management. Oxford: Basil Blackwell.

Widdowson, H.G. (1990). Aspects of Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.

Wilkins, D.A. (1976). Notional Syllabuses. Oxford: Oxford University Press.

Published
2013-04-12

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>