Опис за населеното место Мерово, етимолошко и јазично објаснување за ојконимот

  • Tole Belcev
  • Biljana Ivanovska
  • Jakup Limani

Abstract

За тема на овој труд се одбрани географските имиња на една определена територија, поточно топонимите, микротопонимите и ојконимите во Општина Желино. Анализирајќи ги топонимите,микротопонимите и ојконимите во овие краишта се доаѓа до заклучок дека тие главно потекнуваат од словенските јазици, турскиот јазик, албанскиот јазик. Бидејќи за оваа проблематика во овие краишта има многу малку направено од научен аспект и нема речиси ништо напишано, спроведовме теренски истражувања и ги посетивме сите села од оваа област за да разговараме со постари луѓе со цел да дојдеме до автентични извори за оваа проблематика. Вообичаена практика во ваквите истражувања е соговорниците да бидат на постара возраст, па нашите соговорници се постари луѓе и тоа од 70 до 90 години.

References

Fjalorë i shqipes së sotme, Akademia e shkencave dhe arteve e RPS te Shqipërisë, Instituti igjuhësisë dhe i letërsisë, Tiranë, 1984.

Македонско-албански речник, Миле Ќорвезировски, Лутви Руси, Просветно дело, Скопје, 1967.

Dinstiktivi Tetovarë, Ismail Arslani, Publicistkë, Arbëria Desing, 2008.

Македонскo-албански речник, Аднан Агаи, Кимете Агаи, Скопје,1999.

Речник на странските зборови во македонскиот јазик, д-р Толе Белчев, Скопје, 2002.

Fjalorë Shqip-maqedonisht, Речник, Албанско-македонски, Аднан и Кимете Агаи, Мешари, 1996.

Речник на македонскиот јазик со српскохрватски толкувања, Македонска книга, Скопје, 1986.

Published
2013-04-12

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>