Осврт врз јазичното влијание во германскиот и македонскиот современ јазик

  • Jagoda Strezovska
  • Biljana Ivanovska

Abstract

Меѓу јазичните односи и врски се важен сегмент за развојот и опстанокот на секој современ јазик. Денешните тенденции се стремат кон поразбирлива и полесна комуникација. За таа цел туѓите лексеми и заемките претставуваат значаен и незаменлив дел од лексиконот на секој јазик. Позајмената лексика е жив сведок за контактите со другите народи на англиски, француски, латински, италијански и други јазици чие лексичко богатство се прима во сопствениот јазик. Заемките дејствуваат како огледало на културната и стручната размена и со тоа го рефлектираат ставот на општеството кон новините што се случуваат. Екстра лингвистичките фактори кои го условуваат феноменот на јазичното позајмување се протегаат од социолошки, психолошки,културни, економски, политички и други фактори, па сè до едно опсежно истражување од сферата на социолингвистиката, психолингвистиката и другите науки.

References

Baumann, Klaus-Dieter/Kalverkämpfer, Hartwig: Kontrastive Fachsprachenforschung.

Forum für Fachsprachenforschung 20. Tübingen: Narr 1992.

Filipović, Rudolf: Teorija jezika u kontaktu, Zagreb, 1986. 119.

Кoneski, Blaze: Gramatika na makedonskiot jazik, Kultura, Skopje, 1982.

Mackensen, Lutz: Deutsches Wörterbuch, München 1999: 130.

Sapir, E.: Language; An Introduction to the Study of Speech; New York, Harcourt, Brace and Company, 1921, 206.

Published
2013-04-12

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>