Модалните честички во германскиот јазик и нивните преводни еквиваленти во македоснкиот јазик

  • Biljana Ivanovska
  • Nina Daskalovska

Abstract

Историскиот преглед на истражувањето на честичкитее контроверзен од самиот почеток, дотолку повеќе што честичките сèуште се тежок објект за истражување. Со години, истражувањето начестичките се вршеше само на пишаниот јазик, бидејќи не постоешеинтерес за малата група нефлектирани зборови кои не носеа граматичкаточност на целата реченица. Во овој труд даваме преглед на модалнитечестички во германскиот јазик и нивните преводни еквиваленти вомакедoнскиот јазик.

References

Библиографија на кирилица

Ман Томас (2008). Смрт во Венеција. Превод Јасмина Утковска. Скопје:

Ѓурѓа.

Минова–Ѓуркова Л. (1998). Македонски јазик за средното образование.

Скопје: Просветно дело.

Библиографија на латиница

Helbig/Helbig G. A. (1999). Deutsche Partikeln – richtig gebraucht? Langenscheidt- Verlag. Leipzig. Berlin. Muenchen.

Helling (1983). Deutsche Modalpartikeln in Uebersetzungsvergleich deutschitalienisch italienisch-deutsch, Trieste.

Mann Th. “Der Tod in Venedig” http://www.archive.org/stream/ dertodinvenedig 12108gut/12108.txt

Published
2013-11-14

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>