Лексичка компетенција

  • Nina Daskalovska
  • Biljana Ivanovska

Abstract

Учењето на странски јазик е комплексен процес којвклучува стекнување на повеќе видови компетенции кои ќе им овозможатна учениците успешно да го користат јазикот во разновидни ситуации.Една од тие компетенции е лексичката компетенција. Според Заедничкатаевропска референтна рамка за јазиците, големината, опсегот и контролатана вокабуларот се главните параметри за усвојувањето на јазикот, заодредување на нивото на јазичната компетенција и за планирање нанаставата. Меѓутоа, и покрај важноста на лексичката компетенција, сѐуште немаме соодветна теорија за тоа кои фактори влијаат врз развивањена лексичката компетенција. Во овој труд се дискутира за различнитеприоди за дефинирање на лексичкото знаење и за моделите на лексичкакомпетенција, се потенцира сложеноста на усвојување на вокабуларот инеговата важноста за развивање на комуникативната компетенција кајученците и се укажува на неопходноста од посветување посебно вниманиена вокабуларот во наставата по странски јазици.

References

Brown, H. D. (1987). Principles of Language Learning and Teaching. 2nd ed. Englewood Cliffs, New Јersey: Prentice Hall Regents.

Canale, M. & Swain, M. (1980). Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing. Applied Linguistics, 1(1), 1-47

Ellis, R. (1994). The Study of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press

Gass, S. (1988). Integrating research areas: A framework for second language studies. Applied Linguistics, 9, 198–217.

Goulden, R., Nation, P. & Read, J. (1990). How large can a receptive vocabulary be? Applied Linguistics, 11, 341-363.

Haastrup, K. & Henriksen, B. (2000). Vocabulary acquisition: Acquiring depth of word knowledge through network building. International Journal of Applied Linguistics, 10(2), 221-240.

Hedge, T. (2000). Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford: Oxford University Press.

Henriksen, B. (1999). Three Dimensions of Vocabulary Development. SSLA, 21, 303-317.

Hymes, D. H. (1979). On communicative competence. In: Brumfi t, C.J. and Johnson, K. (eds.) The Communicative Approach to Language Teaching. Oxford: Oxford University Press

Laufer, B. & Goldstein, Z. (2004). Testing Vocabulary Knowledge: Size, Strength, and Computer Adaptiveness. Language Learning, 54(3), 399-436.

Meara, P. (1996a). The dimensions of lexical competence. In: G Brown, K Malmkjaer and J Williams (Eds.) Performance and Competence in Second Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press. 1966. 35-52.

Meara, P. (1996b). The vocabulary knowledge framework. Vocabulary Acquisition Research Group Virtual Library [Online]. Available at: http://www. swansea.ac.uk/cals/calsres/vlibrary/pm96d.htm [2009, November].

Melka, F. (1997). Receptive vs. productive aspects of vocabulary. In Schmitt, N. and McCarthy, M. (Eds.). Vocabulary: Description, Acquisition and Pedagogy. Cambridge: Cambridge University Press

Nation, I. S. P. (1990). Teaching and Learning Vocabulary. Rowley, MA: Newbury House.

Read, J. (1997). Vocabulary and Testing. In Schmitt, N. and McCarthy, M. (Eds.). Vocabulary: Description, Acquisition and Pedagogy. Cambridge: Cambridge University Press

Read, J. (2000). Assessing Vocabulary. Cambridge: Cambridge University Press.

Scarcella, R. C. & Oxford, R. L. (1992). The Tapestry of Language Learning: The Individual in the Communicative Classroom. Boston, Massachusetts: Heinle & Heinle Publishers.

Schoonen, R. & Verhallen, M. (2008). The assessment of deep word knowledge in young fi rst and second language learners. Language Testing, 25(2), 211-236.

Skehan, P. (1998). A Cognitive Approach to Language Learning. Oxford: Oxford University Press.)

Stern, H. H. (1992) Issues and Options in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.

Waring, R. (2002). Scales of Vocabulary Knowledge in Second Language Vocabulary Assessment. Notre Dame Seishin University. Available at: http://www1.harenet.ne.jp/~waring/papers/scales.htm

Wesche, M. & Paribakht, T. S. (1996). Assessing Second Language Vocabulary Knowledge: Depth Versus Breadth. The Canadian Modern Language Review, 53(1), 13-40

Published
2013-11-13

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>