Практични идеи за предавање (начини како да се добие фидбек -повратна информација од студентите)

  • Biljana Ivanovska

Abstract

Повратната реакција на студентите која се однесува нанашите предавања може да има непроценливо значење за наставниотпроцес. Дали ние секогаш добиваме искрен „фидбек“ од нашитестуденти? Бидејќи многу од нас предаваат во контекст кој е насочен констудентот, логично е да се поттикнат мислите и идеите на студентите коисе однесуваат на нашите предавања. Размислувајте за фидбекот и имајтевлијание врз него. Собирањето информации е добро за нашата свест иможе да имплицира одредени промени во наставата. Како ќе реагирате нанегативен фидбек од студентите? Се обидувам да ги охрабрам наставницитеда експериментираат со нови наставни техники и да се предизвикаат себесисо одредени техники на предавање.

References

Voices Iatefl . “Linking, developing and supporting English languageteaching professionals worldwide.” January-February 2009, Issue 206, p.14.

Harmer, J. 1991. The Practice of English Langugae Teachimg. Harlow: Longman.

Pine, G. J. and A.V.Boy. 1977. Learner Centred Teaching: a Humanistic View. Denver, Col.: Love Publishing Co.

Stevick, E.W. 1996. Memory, Meaning and Method: A View of Language Teaching (Second edition). Boston, Mass.: Heinle and Heinle.

Published
2013-11-13

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>