Модели на процесот на читање

  • Nina Daskalovska

Abstract

За да се објаснат менталните активности вклучени во читањето, истражувачите создале модели на процесот на читање. Во овој труд се дава преглед на моделите на процесот на читање на мајчин јазик кои се најзастапени во литературата за читање на странски јазик исе дискутира за сознанијата што може да ги дадат во однос на читањето на странски јазик. Тие се поделени во три групи според акцентот што го ставаат на текстуалните фактори (вокабуларот, синтаксата, реторичката структура, содржината) и индивидуалните фактори (општото знаење на читателите, нивните когнитивни вештини, интересите и целите на читањето, стратегиите кои ги користат). Постојат три главни категории на модели на процесот на читање: „bottom- up“ модели, „top- down“ модели и интерактивни модели.

References

Barnett, M. A. (1989). More than meets the eye. Foreign language reading: Theory and practice. (Language in Education series No. 73). Englewood

Cliffs, NJ: Prentice Hall Regents/Center for Applied Linguistics-ERIC Clearinghouse on Languages and Linguistics.

Carrell, P. L. & Eisterhold, J. C. (1988). Schema theory and ESL Reading Pedagogy. In Carrell, P. L., Devine, J., and Eskey, D. E. (Eds.) Interactive Approaches to Second Language Reading. Cambridge: Cambridge University Press.

Grabe, W. & Stoller, F. (2001). Teaching and researching reading. Harlow, Essex: Pearson ESL.

Samuels, S. J. & Kamil, M. L. (2002). Models of the Reading Process. In Pearson, D. P., Barr, R., Kamil, L. M., and Mosenthal, P. B. (Eds.) Handbook of Reading Research, Volume 1. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Wallace, K. (1992). Reading. Oxford: Oxford University Press.

Published
2013-04-12

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>