ЛИНГВИСТИЧКИ ОСВРТ KOH ТУЃИТЕ ЗБОРОВИ И ЗАЕМКИТЕ ВО СТРУЧНИОТ ЛЕКСИЧКИ ФОНД НА ЈАЗИКОТ

  • Jagotka Strezovska
  • Biljana Ivanovska

Abstract

Со овој труд се обидуваме да покажеме дека заемките во стручниот јазик се примаат како една придобивка на меѓународно научно и културно поле и не се заменуваат без потреба. Тоа можеме и ние да го констатираме од истражувањето на стручната терминологија на македонски јазик кое го прикажуваме во овој труд, но истото се случува и со германскиот јазик. Во повеќе случаи, во македонскиот јазик се позајмени следниве лексеми и не треба по секоја цена да се бара нивна замена, на пр.: бар, пансион, ланчпакет, трансфер. Заедничкиот развој на туризмот, новите форми и тесните културни и други врски создаваат сосема природно и неминовно основа и за јазично влијание меѓу јазиците.

Клучни зборови:  лексички фонд, заемка, неологизам, јазик давател, јазик примател.

Published
2018-12-19

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>