ОСВРТ КОН СТУДИИТЕ ЗА ГОВОРНИОТ ЧИН ОДБИВАЊЕ

  • Bisera Ushinova
  • Biljana Ivanovska

Abstract

Во овој труд е даден преглед на поважните студии кои досега се
правени во областа на говорниот чин одбивање.
Се обработуваат дефинициите кои се однесуваат на поимот говорен чин и се
задржуваме на поимот говорен чин одбивање, како една од формите на негова реализација.
Трудот во основа е теоретски и во него ќе бидат наведени и анализирани сите
поважни истражувања и студии од оваа област. Овој труд треба да биде почеток и вовед
кон едно поголемо истражување на кое во моментот се изработува магистерскиот труд под
наслов: „Говорен чин одбивање кај македонските изучувачи на германски јазик“.

Published
2020-12-26

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>