Оскултација на дренажниот систем и системот на циклонирање на хидројаловиштето на рудник "Саса"- М. Каменица

  • Blagoj Golomeov
  • Mirjana Golomeova
  • Afrodita Zendelska

Abstract

Во овој труд се презентирани резултатите од техничкиот мониторинг– оскултација на дренажниот систем и работата на системот захидроциклонирање на Рудникот „Саса“ – М. Каменица за 2014 година.Ефикасното функционирање на овие системи е од посебно значењеза стабилноста на јаловишната брана. Уште повеќе, водата која прекудренажниот систем се испушта во околните водотеци може да има големовлијание врз животната средина. Поради сето ова, од посебно значење ередовното мониторирање и следење на присуството на ситни фракции вопесокот од кој се гради браната и квалитетот и квантитетот на водата којапреку дренажниот систем се испушта во околните водотеци.
Published
Feb 5, 2016
How to Cite
GOLOMEOV, Blagoj; GOLOMEOVA, Mirjana; ZENDELSKA, Afrodita. Оскултација на дренажниот систем и системот на циклонирање на хидројаловиштето на рудник "Саса"- М. Каменица. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 9, n. 9, feb. 2016. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/1269>. Date accessed: 03 july 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>