Петрографско-минералошки и квалитативни карактеристики на мермерите од наоѓалиштето Леково

  • Orce Spasovski
  • Daniel Spasovski

Abstract

Во овој труд се прикажани резултатите од истражувањата напетрографско-минералошките и квалитативните карактеристикина мермерите од наоѓалиштето Леково (Пелагонски масив) какооснова за примена како архитектонско-градежен камен. Анализите илабораториските испитувања се извршени на примероци на мермери штосе земени од површинските слоеви.Резултатите од извршените испитувања покажуваат дека овие карпиги задоволуваат барањата за нивно искористување како архитектонско-градежен камен. Дополнително, квалитетот на каменот е поголем воподлабоките делови на теренот, каде што надворешните влијанија имаатмал ефект.
Published
Feb 5, 2016
How to Cite
SPASOVSKI, Orce; SPASOVSKI, Daniel. Петрографско-минералошки и квалитативни карактеристики на мермерите од наоѓалиштето Леково. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 9, n. 9, feb. 2016. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/1270>. Date accessed: 30 may 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>