Анализа на композицијата и декоративна монументална скулптура во паркот „Могила“ - Прилеп

  • Vaska Sandeva
  • Katerina Despot
  • Aleksandra Dimoska
  • Ana Mitanoska

Abstract

Кога станува збор за композицијата на парковите требада се имаат предвид планот, поставеноста на паркот и колоритнатаорганизација на објектите, пред сѐ каде што сите компоненти – архитектура,скулптура и растителност треба да се слеани во една хармонична целина.Декоративните монументални форми на зелените површини сепретставени главно од архитектонско-скулпторски дела. Основен белег наскулптурите е нивната сложена архитектонско-скулптурна композиција.
Published
Feb 7, 2014
How to Cite
SANDEVA, Vaska et al. Анализа на композицијата и декоративна монументална скулптура во паркот „Могила“ - Прилеп. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 6, n. 6, feb. 2014. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/793>. Date accessed: 07 july 2020.

Most read articles by the same author(s)