Користење на ликовните принципи во екстериерниот и ентериерниот дизајн (врз примерот на единство и контраст)

  • Vaska Sandeva
  • Katerina Despot

Abstract

Дизајнот како процес може да преземе многу форми во зависност одпредметот што се дизајнира и индивидуалецот или индивидуалците коиучествуваат во креирањето на тој процес.Во контекст на применетата уметност, архитектурата, пејзажнатауметност и други креативни дејности, дизајнот е и именка и глагол.Дизајнот во неговиот глаголски контекст е процес на создавање иразвивање на план за естетски и функционален предмет, за што е потребносоодветно истражување, размислување, моделирање, приспособувањеи редизајн. Како именка, дизајнот се користи и како финален план задејство (цртеж, модел или друг опис) или резултат на следење на тој планза дејство.
Published
Apr 14, 2014
How to Cite
SANDEVA, Vaska; DESPOT, Katerina. Користење на ликовните принципи во екстериерниот и ентериерниот дизајн (врз примерот на единство и контраст). Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 7, n. 7, apr. 2014. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/831>. Date accessed: 07 july 2020.

Most read articles by the same author(s)