Компаративна анализа на технологиите за изработка на ускопи во рудниците за подземна експлоатација

  • Nikolinka Doneva
  • Marija Hadzi Nikolova
  • Stojance Mijalkovski
  • Goran Siracevski

Abstract

Во современото рударство најчесто применувани технологии заизработка на ускопи се технологија со примена на машини за ускопнопробивање и технологија со примена на алимак платформа. Следејќиги позитивните светски искуства и во нашите рудници за подземнаексплоатација полека, но успешно, започна примената на технологијата заизработка на ускопи со машини за ускопно пробивање.Врз база на податоците од примената на овие две технологии вонашите рудници, во овој труд е презентирана компаративна анализа напостигнатите резултати од нивната примена.
Published
Dec 31, 2014
How to Cite
DONEVA, Nikolinka et al. Компаративна анализа на технологиите за изработка на ускопи во рудниците за подземна експлоатација. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 8, n. 8, dec. 2014. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/927>. Date accessed: 01 june 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>