Влијанието на температурата врз останувањето на јони на co и ni од водени раствори со клиноптилолит

  • Shaban Jakupi
  • Mirjana Golomeova
  • Afrodita Zendelska

Abstract

Отстранувањето на тешки метали од водени раствори со помошна зеолити даваат позитивни резултати. Степенот на отстранувањезависи од повеќе работни услови. Во трудот се прикажани резултати одиспитувањата за влијанието на температурата за отстранување на јони наNi и Co. Резултатите покажаа дека при дадените работни услови може дасе отстранат околу 87% од присутните јони на никел во растворот и околу93% од присутните јони на кобалт. Порастот на температурата од 22оC до60оC не покажа значително влијание врз отстранувањето на јони на никели благ пораст при отстранувањето на јони на кобалт.
Published
Dec 31, 2014
How to Cite
JAKUPI, Shaban; GOLOMEOVA, Mirjana; ZENDELSKA, Afrodita. Влијанието на температурата врз останувањето на јони на co и ni од водени раствори со клиноптилолит. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 8, n. 8, dec. 2014. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/932>. Date accessed: 03 aug. 2020.

Most read articles by the same author(s)