Влијание на битуминозните шкрилци и минералните ѓубрива на приносот и некои морфолошки својства кај пиперката „златен медал“

  • Vasil Kocevski
  • Dobri Jakimov
  • Milan Jekik

Abstract

Наоѓалиштата на битуминознит шкрилци во СРМ има 223 000 000 тоа. Со присуство на глина и адсорпционата способност на јоните, смелените Б.Ш. ги подобруваат педофизичките, агрохемиските, биолошките и водно физичките својства на лесните атипски почви,  кои во Македонија ги има 7880ха.
Published
Apr 22, 2013
How to Cite
KOCEVSKI, Vasil; JAKIMOV, Dobri; JEKIK, Milan. Влијание на битуминозните шкрилци и минералните ѓубрива на приносот и некои морфолошки својства кај пиперката „златен медал“. Journal of Agriculture and Plant Sciences, [S.l.], p. pp.2, apr. 2013. ISSN 2545-4455. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFA/article/view/280>. Date accessed: 13 aug. 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>