ИЗВОРИ НА НА МЕДИУМСКОТО ПРАВО

  • Андон Мајхошев
  • Војо Беловски

Abstract

Медиумското право како релативно млада правна дисциплина својот развој го базира на брзиот развој на медиумите, особено електронските медиуми. Со развојот на медиумите се наметна потребата од нивна регулација. Медиумското право како правна дисциплина има свој предмет, содржина и правни извори. Предметот на проучување на Медиумското право е широк, но, во фокусот на проучување ја има слободата на изразување и регулацијата на медиумите. Во рамките на трудот ќе ги анализираме и најважните правни акти и извори на Медиумското право: меѓународните (актите на ООН, Советот на Европа) и националните (хетерономни) извори (устав, закони, подзаконски акти) и автономни извори (Етички кодекси, Статут, Правилници) на Здруженијата на новинари и актите на Трговските Радио-дифузни друштва.
Клучни зборови: медиумско право, предмет и содржина, извори на медиумското право

Published
Jun 20, 2020
How to Cite
МАЈХОШЕВ, Андон; БЕЛОВСКИ, Војо. ИЗВОРИ НА НА МЕДИУМСКОТО ПРАВО. Yearbook - Faculty of Law, [S.l.], v. 9, n. 9, p. 23-33, june 2020. ISSN 1857- 8713. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL/article/view/3555>. Date accessed: 15 july 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>