ЛЕКСИЧКА ЕКВИВАЛЕНТНОСТ МЕЃУ ГЕРМАНСКИОТ И МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК СОГЛЕДАНА ПРЕКУ ПРЕВОДОТ НА НОВЕЛАТА „СМРТ ВО ВЕНЕЦИЈА“ ОД ТОМАС МАН

  • Darinka Marolova

Abstract

Предмет на истражување на овој научен труд се начините на воспоставување
лексичка еквивалентност согледани преку преводот на новелата „Смрт во Венеција” од Томас
Ман на македонски јазик. Притоа се става акцент на преведувачките проблеми и постапките
кои ги применувал преведувачот со цел да најде соодветен преводен еквивалент, кој најмногу
ќе одговара на културата – цел. Детално се анализираат три вида на еквивалентни релации, и
тоа: целосна еквивалентност, делумна еквивалентност и непостоењето на еквивалентност
(нулта-еквивалентност).

Published
Dec 22, 2018
How to Cite
MAROLOVA, Darinka. ЛЕКСИЧКА ЕКВИВАЛЕНТНОСТ МЕЃУ ГЕРМАНСКИОТ И МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК СОГЛЕДАНА ПРЕКУ ПРЕВОДОТ НА НОВЕЛАТА „СМРТ ВО ВЕНЕЦИЈА“ ОД ТОМАС МАН. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 9, n. 11, p. 43-49, dec. 2018. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/2552>. Date accessed: 15 aug. 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>