ЗБОРОВНИ КЛАСИ ВО ТУРСКИОТ И ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

  • Marija Leontik

Abstract

Лингвистите ги класификуваат зборовите во зборовни класи или групи. Во овој труд
ќе се презентираат семантичката, морфолошката и синтаксичката класификација на зборовните
класи. Турскиот и македонскиот јазик имаат различни зборовни класи. Овој труд ќе ги анализира
зборовните класи во турскиот и во македонскиот јазик и ќе ги утврди нивните сличности и
разлики.

Published
Dec 22, 2018
How to Cite
LEONTIK, Marija. ЗБОРОВНИ КЛАСИ ВО ТУРСКИОТ И ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 9, n. 11, p. 59-66, dec. 2018. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/2554>. Date accessed: 15 aug. 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>