Практични идеи за предавање (начини како да се добие фидбек -повратна информација од студентите)

  • Biljana Ivanovska

Abstract

Повратната реакција на студентите која се однесува нанашите предавања може да има непроценливо значење за наставниотпроцес. Дали ние секогаш добиваме искрен „фидбек“ од нашитестуденти? Бидејќи многу од нас предаваат во контекст кој е насочен констудентот, логично е да се поттикнат мислите и идеите на студентите коисе однесуваат на нашите предавања. Размислувајте за фидбекот и имајтевлијание врз него. Собирањето информации е добро за нашата свест иможе да имплицира одредени промени во наставата. Како ќе реагирате нанегативен фидбек од студентите? Се обидувам да ги охрабрам наставницитеда експериментираат со нови наставни техники и да се предизвикаат себесисо одредени техники на предавање.
Published
Nov 13, 2013
How to Cite
IVANOVSKA, Biljana. Практични идеи за предавање (начини како да се добие фидбек -повратна информација од студентите). Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp. 9-12, nov. 2013. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/683>. Date accessed: 11 aug. 2020.

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2