Семантиката на турскиот суфикс -џи/-чи /-CI/ (-cı, -ci, -cu, -cü, -çı, -çi, -çu, -çü) во турскиот и во македонскиот јазик

  • Marija Leontik

Abstract

Македонскиот и турскиот народ живееле заедно пет века и турското влијание врз македонскиот јазик е големо. Влијанието на турскиот јазик врз македонскиот јазик може да се следи главно од 16 век до денес, во услови на успешно спроведена стандардизација на нормираниот македонски јазик.

Турскиот јазик влијаел врз морфологијата на македонскиот јазик. Влијанието на турскиот јазик врз морфолошкиот систем на македонскиот јазик се гледа особено во внесување на нови суфикси како што е -џи/-чи /-Cİ/ (-cı, -ci, -cu, -cü, -çı, -çi, -çu, -çü). Овој суфикс има зборообразувачка фукција. Пр. алваџија, бозаџија, бојаџија, гајдаџија, билетчија, бурекчија, саатчија, симитчија, килимџија и сл.

Турскиот суфикс -cı, -ci, -cu, -cü, -çı, -çi, -çu, -çü (-џи/-чи) успеа да се оддели од лексичката заемка, да стане самостоен и да добие зборообразувачка функција во македонскиот јазик. Пр. филмаџија, фудбалџија, компјутерџија, љубовџија, скапчија, сметкаџија, шегаџија и др.

Во овој труд ќе се анализира семантиката на турскиот суфикс џи/-чи (-cı, -ci, -cu, -cü, -çı, -çi, -çu, -çü) во турскиот и во македонскиот јазик.

Kлучни зборови: македонски јазик, турски јазик, турски суфикс џи/-чи (-cı, -ci, -cu, -cü, -çı, -çi, -çu, -çü), семантика на џи/-чи (-cı, -ci, -cu, -cü, -çı, -çi, -çu, -çü).

Published
Jun 4, 2014
How to Cite
LEONTIK, Marija. Семантиката на турскиот суфикс -џи/-чи /-CI/ (-cı, -ci, -cu, -cü, -çı, -çi, -çu, -çü) во турскиот и во македонскиот јазик. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 4, n. 4, p. pp. 83-92, june 2014. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/710>. Date accessed: 15 aug. 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>