Простумот на Коле Чашуле наспроти бугарската скаменета визија

  • Blaze Kitanov
  • Irena Kitanova

Abstract

Во драмското и прозно творештво на Коле Чашуле доминира една основна специфика и идеја - идентификација на етичките состојби и упорот да се живее втор и подобар живот и истиот да се инкарнира во другиот. Овие компоненти кои се развиваат и доразвиваат од првите прозни и романескни творби, присутна е и во романот „Премреже“ (1977) кој е предмет на разглед и интерпретација на овој текст.
Published
Apr 18, 2013
How to Cite
KITANOV, Blaze; KITANOVA, Irena. Простумот на Коле Чашуле наспроти бугарската скаменета визија. Воспитание / Vospitanie - Journal of Educational Sciences, Theory and Practice, [S.l.], v. 7, n. 11, p. pp.17-25, apr. 2013. ISSN 1857-8705. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/vospitanie/article/view/232>. Date accessed: 05 june 2020.