Компаративна анализа на технологиите за изработка на ускопи во рудниците за подземна експлоатација

  • Nikolinka Doneva
  • Marija Hadzi Nikolova
  • Stojance Mijalkovski
  • Goran Siracevski

Abstract

Во современото рударство најчесто применувани технологии заизработка на ускопи се технологија со примена на машини за ускопнопробивање и технологија со примена на алимак платформа. Следејќиги позитивните светски искуства и во нашите рудници за подземнаексплоатација полека, но успешно, започна примената на технологијата заизработка на ускопи со машини за ускопно пробивање.Врз база на податоците од примената на овие две технологии вонашите рудници, во овој труд е презентирана компаративна анализа напостигнатите резултати од нивната примена.

References

Донева Н., Хаџи-Николова М. (2009). Примена на техниките на ускопно пробивање во подземните рудници како алтернатива

на конвенционалните методи за изработка на окна и ускопи, III стручно советување на тема: Технологија на подземна експлоатација

на минерални суровини - ПОДЕКС ’09, СРГИМ, М. Каменица (13-20)

http://en.wikipedia.org/wiki/Shaft_construction

Oosthuizen M. (2004). Large Diameter Vertical Raise Drilling and Shaft Boring Techniques as an alternative to Conventional Shaft Sinking Techniques: SANIRE, The Miner’s Guide through the Earth’s Crust, South African National Institute of Rock Engineering.

Published
2014-12-31

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>