Vol. 12 No. 12 (2022): Годишен зборник-Правен факултет 2022