ПОТЕКЛО, АДАПТАЦИЈА И СЕМАНТИКА НА ТУРСКИОТ СУФИКС -ди/-ти /-DI/ (-dı, -di, -du, -dü, -tı, -ti, -tu, tü) ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

  • Marija Leontik

Abstract

Македонскиот и турскиот народ живееле заедно пет века и влијанието
на турскиот јазик врз македонскиот јазик е големо. Турскиот јазик влијаел
врз морфологијата на македонскиот јазик. Влијанието на турскиот јазик врз
морфолошкиот систем на македонскиот јазик се гледа особено во внесување
на нови суфикси како што е -ди/-ти /-DI/ (-dı, -di, -du, -dü, -tı, -ti, -tu, -tü). Пр.
бегендиса, бојадиса, шашардиса, сакалдисува, ујдисува и сл. Во овој труд ќе се
анализираат потеклото, адаптацијата и семантиката на турскиот суфикс -ди/ти
(-dı, -di, -du, -dü, -tı, -ti, -tu, -tü) во турскиот и во македонскиот јазик.

Published
2018-12-22

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>