ЗБОРОВНИ КЛАСИ ВО ТУРСКИОТ И ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

  • Marija Leontik

Abstract

Лингвистите ги класификуваат зборовите во зборовни класи или групи. Во овој труд
ќе се презентираат семантичката, морфолошката и синтаксичката класификација на зборовните
класи. Турскиот и македонскиот јазик имаат различни зборовни класи. Овој труд ќе ги анализира
зборовните класи во турскиот и во македонскиот јазик и ќе ги утврди нивните сличности и
разлики.

Published
2018-12-22

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>