НАЧИНИ НА МАНИФЕСТИРАЊЕ НА СИНТАКСИЧКАТА ПОВЕЌЕЗНАЧНОСТ ВО ГЕРМАНСКИОТ ЈАЗИК

  • Darinka Marolova

Abstract

Предмет на истражување на овој научен труд се основните начини на
манифестирање на синтаксичката повеќезначност, повикувајќи се на класификацијата на
Агрикола (1968). Притоа егземпларно и аналитички се разработува синтаксичката
повеќезначност од тип 1, тип 2 и тип 3, а за поголема прегледност релациите на реченичните
членови од секој тип се прикажуваат со помош на депендентен и конституентен дијаграм. Освен
тоа се фрла светло и на некои нетипични манифестации на овој феномен и тие се поткрепуваат
со примери од германскиот јазик.

Published
2019-11-28

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>