ЈАЗИЧНИТЕ ЕДИНИЦИ КАКО МОДИФИКАТОРИ НА ГОВОРНИОТ ЧИН ОДБИВАЊЕ КАЈ МАКЕДОНСКИТЕ ИЗУЧУВАЧИ НА ГЕРМАНСКИ КАКО СТРАНСКИ ЈАЗИК

  • Biljana Ivanovska
  • Marija Kusevska

Abstract

Целта на овој труд е да се претстават јазичните средства кои имаат
функција на модификатори, а кои македонските изучувачи на германскиот како странски јазик
ги користат при усвојувањето на германскиот јазик. Се анализира говорниот чин одбивање и
јазичните елементи кои се користат како модификатори на истиот. Како инструмент се користи
„игра по улоги“ – метод кој дава податоци за говорниот јазик преку неконтролирани и спонтани
говорни ситуации од испитаниците. Се користат различни лингвистички средства кои можат да
се интерпретираат како модификатори (внатрешни или надворешни) и кои влијаат на
изразувањето на говорниот чин одбивање. Промената (прилагодувањето) на говорните чинови,
т.е. нивното ублажување и засилување, може да се изврши со одредени јазични единици, т.е. со
одредени синтаксички и/или со лексички средства, како на пример: употреба на прашања,
условни реченици, императивни конструкции, дискурсни маркери, употреба на минато или
сегашно време, партикулата би, модални глаголи, изразување несигурност со глаголи (мисли,
смета, наоѓа, ми се чини), прилошки модификатори, потоа пејоративни или деминутивни
изрази, извици и сл. Нашата цел е да покажеме до кој степен овие јазични елементи се
употребуваат и влијаат врз процесот на усвојување на германскиот како странски јазик при
користење на говорниот чин одбивање.

Published
2020-12-26

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>