ЗБОРОВНИТЕ ГРУПИ СО ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ ВО ТУРСКИОТ ЈАЗИК И НИВНОТО ПРЕДАВАЊЕ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

  • Marija Leontik

Abstract

Зборовната група (синтагма) со глаголски прилог (zarf-fiil grubu) се
образува од имески збор и од глаголски прилог (герунд). Пр. kitap okuyаrak / читајќи
книга. Во овој труд ќе се обработуваат зборовните групи со глаголски прилог и нивното
предавање во македонскиот јазик.

Published
2021-02-02

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>