ТУРЦИЗМИТЕ ВО „РЕЧНИКОТ НА СИНОНИМИ НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК“ ОД ТОЛЕ БЕЛЧЕВ И СНЕЖАНА ВЕНОВСКА-АНТЕВСКА

  • Marija Leontik
  • Sevinc Gulsen

Abstract

Турските лексички заемки квантитативно и квалитативно го имаат
збогатено македонскиот јазик и голем дел од нив се употребуваат и денес во разновидни
сфери. Процесот на восприемање и примена на лексичките заемки се случуваше во
долг временски период. Овој рефeрат ги опфаќа турските лексички заемки во „Речникот
на синоними на македонскиот јазик“ од Толе Белчев и Снежана Веновска-Антевска.

Published
2021-11-03

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>