Англицизмите во наставата по германски јазик како странски јазик

  • Biljana Ivanovska

Abstract

Дидактиката по германски јазик како странски јазик интензивно се занимава со изучување на англицизмите во стандардниот германски јазик. Се обрнува посебно внимание на содржината на англицизмите во германскиот јазик и можностите за нивно имплементирање во наставата по странски јазик. Der Anglizismen-INDEXim DaF е интерактивен речник кој е отворен систем за учење и секој корисник со свои дополнувања и предлози за подобрување на листата на зборови може постојано да го менува и актуaлизира. Така, оние кои го изучуваат германскиот јазик може да ја почувствуваат проблематиката за соодветно користење на англицизмите во германскиот јазик со што се подигнува чувството за изучување на германскиот јазик како странскиот јазик.

References

Der Anglizismenindex im DaF-Unterricht. Zbornik vedeckych prac medzinarodnej vedeckej konferencie Lingua Summit 2009, Jazykove vyzvy 21. Storocia.Trencin, Slovenska republika. 2009

GOOGLE-Suchmaschine (www.google.de)

Conscise Oxford Englisch Dictionary COED

Webster’s unabridged dictionary (www.m-w.com/netdict.htm)

Langenscheidts Fremdwörterbuch (www.langenscheidt.aol.de)

LEO.Link Everything Online (dict.leo.org)

Dict.cc,Deutsch/Englisch-Woertetbuch,(www.dict.cc)

Marketing-Lexikon-online (www.marketing-lexikon-online.de)

Published
2013-04-12

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2