Ефектот од NPK, Mg и B врз приносот, морфолошките и квалитативните карактеристики на индустриски домати

  • Vasil Kocevski
  • Dobre Jakimov
  • Milan Jekic
  • Liljana Koleva

Abstract

Двегодишни испитувања и тоа од 1994 до 1995 година беа изведени на експерименталните површини на Институт за јужни земјоделски култури- Струмица и тоа со индустриски домати.
Published
Apr 23, 2013
How to Cite
KOCEVSKI, Vasil et al. Ефектот од NPK, Mg и B врз приносот, морфолошките и квалитативните карактеристики на индустриски домати. Journal of Agriculture and Plant Sciences, [S.l.], p. pp.35, apr. 2013. ISSN 2545-4455. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFA/article/view/313>. Date accessed: 15 aug. 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>