Преглед на традиционалните модели за повратноста во македонскиот и во германскиот јазик

  • Biljana Ivanovska
  • Nina Daskalovska

Abstract

Во приложениот труд се обидуваме да дадаме преглед нанекои поважни традиционални модели за повратноста што се обработениво македонските и во германските граматики, како и да објасниме некоиаспекти за повратноста во македонскиот и во германскиот јазик што билеиспитувани досега, од коишто поаѓаме, и се обидуваме да се надоврзамево нашите анализи. Во овој труд нема детално да се анализираат ситепристапи кои го опишуваат овој проблем, но ќе ги користаме истите вообработката на конкретни прашања. Се обидуваме да направиме споредбана повратноста во германскиот јазик со онаа во македонскиот јазик и дапоставиме сличности и разлики во двата јазични системи.
Published
Jun 30, 2015
How to Cite
IVANOVSKA, Biljana; DASKALOVSKA, Nina. Преглед на традиционалните модели за повратноста во македонскиот и во германскиот јазик. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 5, n. 5, p. pp. 9-18, june 2015. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/1029>. Date accessed: 09 apr. 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>