Важноста на интеракцијата во наставата по странски јазици

  • Nina Daskalovska
  • Biljana Ivanovska

Abstract

Потрагата по најдобрите начини за учење на странскијазици резултира во многу теории, методи и приоди. Современите трендовиво наставата се фокусираат на комуникативните приоди чијашто цел еразвивање на комуникативната компетенција како главна цел на учењетона јазици. Многу лингвисти се согласуваат дека ако целта на програмитеза учење странски јазици е развивање на комуникативните вештини, тогаштаа цел треба да се постигне преку комуникација во училницата. Споредтоа, интеракцијата во училницата е основниот предуслов за развивањена јазичните знаења и способности на учениците. Во овој труд се давапреглед на истражувањата во оваа област и се дискутира за важностана интеракцијата во наставата, видовите на интеракција и начините наразвивање на интерактивните вештини.
Published
Jul 1, 2015
How to Cite
DASKALOVSKA, Nina; IVANOVSKA, Biljana. Важноста на интеракцијата во наставата по странски јазици. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 5, n. 5, p. pp. 169-182, july 2015. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/1042>. Date accessed: 11 aug. 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>