МЕЃУКУЛТУРНИ РАЗЛИКИ ВО ВЕРБАЛНАТА И НЕВЕРБАЛНАТА КОМУНИКАЦИЈА

  • Marija Todorova

Abstract

Културата е фактор што влијае врз употребата и интерпретирањето на
јазикот и на сигналите од невербалната комуникација, т.е. има значително влијание, како врз
вербалната, така и врз невербалната комуникација. Во овој труд се наведуваат дел од
меѓукултурните разлики во комуникацијата, со цел да се развие меѓукултурно разбирање, да се
овозоможи комуникација со луѓе кои доаѓаат од различни култури, да се избегне создавањето
на стереотипи и да се олесни комуникацијата во меѓукултурна средина.

Published
Jan 28, 2020
How to Cite
TODOROVA, Marija. МЕЃУКУЛТУРНИ РАЗЛИКИ ВО ВЕРБАЛНАТА И НЕВЕРБАЛНАТА КОМУНИКАЦИЈА. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 10, n. 14, p. 103-109, jan. 2020. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/3409>. Date accessed: 14 july 2020.

Most read articles by the same author(s)