Анкетата како метод за научно истражување

  • Marija Todorova
  • Vesna Koceva

Abstract

Во овој труд се презентира еден од најчесто употребуваните методиза научно истражување - анкетата. Подетално се разгледуваат какоконтекстот, содржината и фо рмата на анкетата, така и предностите инедостатоците на овој истражувачки метод. Јасната слика за поимот„анкета“ ќе овозможи истражувачот да добие податоци кои се објективни,надежни и валидни, а со тоа и истражувањето да обезбеди објективен ивалиден резултат.
Published
Jun 29, 2015
How to Cite
TODOROVA, Marija; KOCEVA, Vesna. Анкетата како метод за научно истражување. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 4, n. 4, p. pp. 121-130, june 2015. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/659>. Date accessed: 31 may 2020.

Most read articles by the same author(s)