Модалните честички во германскиот јазик и нивните преводни еквиваленти во македоснкиот јазик

  • Biljana Ivanovska
  • Nina Daskalovska

Abstract

Историскиот преглед на истражувањето на честичкитее контроверзен од самиот почеток, дотолку повеќе што честичките сèуште се тежок објект за истражување. Со години, истражувањето начестичките се вршеше само на пишаниот јазик, бидејќи не постоешеинтерес за малата група нефлектирани зборови кои не носеа граматичкаточност на целата реченица. Во овој труд даваме преглед на модалнитечестички во германскиот јазик и нивните преводни еквиваленти вомакедoнскиот јазик.
Published
Nov 14, 2013
How to Cite
IVANOVSKA, Biljana; DASKALOVSKA, Nina. Модалните честички во германскиот јазик и нивните преводни еквиваленти во македоснкиот јазик. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp. 145-150, nov. 2013. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/696>. Date accessed: 07 july 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>