Именските фразеологизми со компонентата зооними разгледувани во македонскиот, германскиот и англискиот јазик

  • Dragana Kuzmanovska
  • Biljana Petkovska

Abstract

Констатацијата на многумина истражувачи во областа нафразеологијата, која всушност им е и единствена, дека фразеологизмите сенајтешко преводливите единици во јазикот, нѐ поттикна со овој наш трудда дадеме мал придонес кон оваа навидум комплексна тема. Комплексностана фразеологизмите и нивната преводливост или непреводливост од еденна друг јазик произлегува и од фактот што тие, всушност, во себе носатнационален белег карактеристичен за определен јазик.
Published
Nov 14, 2013
How to Cite
KUZMANOVSKA, Dragana; PETKOVSKA, Biljana. Именските фразеологизми со компонентата зооними разгледувани во македонскиот, германскиот и англискиот јазик. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp. 151-156, nov. 2013. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/697>. Date accessed: 06 dec. 2019.

Most read articles by the same author(s)