Персонализацијата во наставата по странски јазик не е само наука, туку и уметност

  • Biljana Ivanovska
  • Nina Daskalovska

Abstract

Овој труд дава осврт на персонализацијата во наставниотпроцес и нејзина имплементација во индивидуаниот пристап припредавањето и изучувањето на странски јазик, преку семинари кои сеизведуваат на Филолошкиот факултет во Штип, а се ориентирани конпостигнување резултати на индивидуално ниво при работа со студентите.Преку персонализација на наставниот процес, ниту еден учебник не едоволен сам за себе, така што наставниците не треба да ги обесхрабруваатстудентите во постигнување на претходно утврдените цели и требада ја преиспитаат својата функција и улога за доброто на сите страниинволвирани во наставата. Крајната цел на образовниот процес е да седаде автономија на студентите и да им се помогне да станат независнии креативни личности, преку изучувањето и користењето на странскиотјазик.
Published
Nov 18, 2013
How to Cite
IVANOVSKA, Biljana; DASKALOVSKA, Nina. Персонализацијата во наставата по странски јазик не е само наука, туку и уметност. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp. 65-68, nov. 2013. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/718>. Date accessed: 16 july 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>