Невербалната комуникација како транскултурна категорија

  • Marija Todorova
  • Darinka Marolova

Abstract

Невербалните и паралингвалните средства, какопридружни елементи на секоја вербална комуникација се културолошкиусловени. Од културолошката заднина зависи начинот на кој им сеобраќаме на луѓето, начинот на кој се поздравуваме, дали додека зборувамеги гледаме соговорниците во очи, како ја менуваме интонацијата, како гисоопштуваме мислите и сл. Во овој труд ќе наведеме само неколку одмноштвото културни специфики во поглед на невербалните средства како:начин на поздравување, личен простор и физички контакт, насмевка, иво поглед на паралингвалните средства како: дикција, брзина, јачина, тон,звук, интонација при зборувањето.
Published
Nov 18, 2013
How to Cite
TODOROVA, Marija; MAROLOVA, Darinka. Невербалната комуникација како транскултурна категорија. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp. 39-42, nov. 2013. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/721>. Date accessed: 04 june 2020.

Most read articles by the same author(s)