Успешен трансфер на поговорките и пословиците од еден во друг јазик

  • Dragana Kuzmanovska
  • Biljana Petkovska
  • Vesna Nicheva

Abstract

По бројните проучување извршени во рамките на лексикологијата, фразеологијата и паремиологијата, се дојде до заклучок дека постоечките навидум тешко преводливи јазични категории, какви што се поговорките и пословиците, се преводливи односно имаат свои еквиваленти дури и во јазиците со различна фразеологија. Успешното трансферирање на ваквите јазични категории секако зависи и од лингво- културниот приод. Во основа лингво- културата ја содржи кумулативната функција на јазикот, во која јазикот служи како складирање и трансфер на објект на колективното искуство, а ваквите јазични категории се манифестираат најјасно во фразеологијата.

Published
Feb 10, 2014
How to Cite
KUZMANOVSKA, Dragana; PETKOVSKA, Biljana; NICHEVA, Vesna. Успешен трансфер на поговорките и пословиците од еден во друг јазик. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 4, n. 4, p. pp. 183-190, feb. 2014. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/798>. Date accessed: 06 june 2020.

Most read articles by the same author(s)