SEMANTIC FORMULAS FOR EXPRESSING LOGICAL PERSONAL PERIPHRASES IN THE MACEDONIAN STANDARD LANGUAGE

  • Violeta Janusheva

Abstract

This paper presents the most frequent semantic formulas (SF) for expressing the logical personal periphrases that are used in the Macedonian language in the language of the electronic newspapers. The research is a qualitative one and has a descriptive design. The corpus consists of 7000 logical personal periphrases, excerpted from the language of the electronic newspapers in 2019. Analysis and synthesis are the methods used to process the data and reach conclusions. The research results show that in the Macedonian language plenty of semantic formulas for expressing the logical personal periphrases are distinguished and that the inheret feature of the denotat refers mainly to two aspects, such as the function and profession he has in the society. The results indicate that the most used semantic formulas are SF 5 and SF 7 which refer to the combination of the denotat’s proffesion and the author’s evaluation: adjective in superlative +/- (adjective + adjective) + noun that refers to profession and one of + adjective in superlative +/- (adjective) + noun that refers to proffesion.

 

Keywords: logical personal periphrases, semantic formulas, Macedonian language.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ватева, В. (2010). Към въпроса за перифразата в текстове от публицистичния стил. Бургаски свободен университет. Съвременна хуманитаристика, 1, 39–44. https://bit.ly/3eZVLQr, 14.4.2017.
Велковска, С. (2002). Белешки за македонската фразеологија. Јазикот наш денешен кн. 8. Скопје: Институт за македонски јазик „К. Мисирков“.
Делева, В. И. (2012). Перифразите в публицистичния стил на съвременния език (семантична българско-полска конфронтация). София: дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“. https://bit.ly/3bUE9Ue, 15.4.2017.
Гальперин, И. Р. (1981). Стилистика английского языка. Классический учебник по стилистике английского языка для факультетов иностранных языков. 3-е изд., М.: Высшая школа. https://bit.ly/3aMpHxo, 14.4.2017.
Григораш, М. А. (2016). Это обобщающее множественное число (личностные перифразы, обозначающие различные группы деятелей украины, в русскоязычной украинской прессе). Вестник Тамбовского университета. Серия Филологические науки и культурология, 3 (7). Научная библиотека КиберЛенинка. https://bit.ly/2UHbAU9, 14.4.2017.
Дигитален речник на македонскиот јазик. https://bit.ly/39IzWD1, 20.1.2020.
Janusheva, V., Shashko, A. (2015). Use of idiomatic expressions from the conversational style in the journalistic sub-style of the standard Macedonian language. International Journal ,,Teacher“, 8, 87–90. Битола: Педагошки факултет.
Јанушева, В. (2020а). Перифразите во македонскиот стандарден јазик. Меѓународно списание за лингвистички, книжевни и културолошки истражувања „Палимпсест“, 5 (9), 87–97. Штип: Филолошки факултет.
Јанушева, В. (2020б). Фигуративните логички перифрази во македонскиот стандарден јазик. Меѓународно списание за лингвистички, книжевни и културолошки истражувања „Палимпсест“, 5 (10), 13–23. Штип: Филолошки факултет.
Кухаренко, В. А. (2000). Практикум з стилістики англійської мови: Підручник. Вінниця: Нова книга. https://bit.ly/39KpBVo, 14.4.2017.
Минова-Ѓуркова, Л. (2000). Синтакса на македонскиот стандарден јазик. Скопје: Радинг.
Минова-Ѓуркова, Л. (2003). Стилистика на современиот македонск јазик. Скопје: Магор.
Станева, Х. (1996). Към характеристиката на перифразата. Проглас, 10 (4), 3–14. https://bit.ly/2xQJ0Xu, 18.2.2018.
Published
2021-09-16
How to Cite
Janusheva, V. (2021). SEMANTIC FORMULAS FOR EXPRESSING LOGICAL PERSONAL PERIPHRASES IN THE MACEDONIAN STANDARD LANGUAGE. PALIMPSEST / ПАЛИМПСЕСТ, 6(11), 33-46. https://doi.org/10.46763/PALIM21116033j
Section
ЈАЗИК / LANGUAGE