ПРИДОБИВКИ ОД ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

  • Marija Todorova

Abstract

Во овој труд се разгледуваат суштинските придобивки од
интернационализацијата на високото образование, се појаснува улогата на
владите и институциите во процесот на интернационализација, се истакнува
нејзината важност во нивното работење и, на крај, се даваат заклучоци и
препораки за иднината на интернационализација на високото образование.

Published
2018-12-22

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>