Методологија за изработка на економска оценка за утврдување на оправданоста за експлотација на рудно наоѓалиште

  • Stojance Mijalkovski
  • Zoran Despodov
  • Dejan Mirakovski
  • Marija Hadzi Nikolova
  • Nikolinka Doneva

Abstract

Во овој труд ќе биде презентирана методологија за изработка наекономска оценка за утврдување на оправданоста за експлоатацијана одредена металична или неметалична минерална суровина односноотворање на нов рудник.
Published
Dec 31, 2014
How to Cite
MIJALKOVSKI, Stojance et al. Методологија за изработка на економска оценка за утврдување на оправданоста за експлотација на рудно наоѓалиште. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 8, n. 8, dec. 2014. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/928>. Date accessed: 04 july 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>